STATUT KOŁA NAUKOWEGO EKO-ARCHITEKTURA 

 

 

Art.1 Postanowienia ogólne

 

1. Statut reguluje działalność Studenckiego Koła Naukowego EKO-ARCHITEKTURA, zwanego dalej Kołem, które działa jako uczelniana organizacja studencka na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

2. Siedziba Koła znajduje się w Katedrze Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno-Ekologicznych Architektury w budynku Architektury, ul. Żołnierska 50, pokój 219. 

 

 

Art. 2 Cele i zadania Koła

 

Do celów Koła należy w szczególności: 

1) Celem koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania i pogłębiania wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju w architekturze, organizowanie wycieczek naukowych do zrealizowanych obiektów oraz popularyzacja osiągnięć Koła w powyższym zakresie. 

2) Działanie w zakresie aktywności naukowo-badawczej. 

3) Rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi. 

4) Podnoszenie umiejętności merytorycznych i warsztatowych członków koła 

5) Poszerzanie i zgłębianie wiedzy z zakresu: 

• rozwój zrównoważony, a architektura 

• nowe technologie proekologiczne w architekturze 

• budownictwo ekologiczne i energooszczędne 

• projektowanie architektoniczne 

6) Nauka działania w kreatywnych zespołach. 

7) Promowanie Katedry Mieszkalnictwa i Podstaw Techniczno-Ekologicznych Architektury. 

 

 

Art. 3 Środki realizacji celów

 

Cele i zadania Koła realizowane są w szczególności poprzez: 

1) Tworzenie projektów z zakresu projektowania architektonicznego- ekologicznego. 

2) Uczestniczenie w konferencjach, seminariach, spotkaniach naukowych, wykładach, warsztatach i wystawach. 

3) Organizowanie: spotkań, dyskusji, wykładów, warsztatów, wycieczek o w/w tematyce w art. 2 pkt 5. 

4) Nawiązywanie kontaktów do współpracy z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, uczelniami i instytucjami oraz pozyskiwanie kontaktów 

 

 

Art.4 Członkostwo

 

1. Członkiem Koła może zostać każdy student kierunku: Architektura i Urbanistyka, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 

2. Członkiem Koła student staje się z chwilą wpisu na listę członków Koła. Wpis następuje na podstawie uchwały Zarządu o przyjęciu w poczet członków. 

3. Uprawnienia członków koła obejmują: 

    1) czynne i bierne prawo wyborcze do Władz Koła; 

    2)prawo zgłaszania wniosków i zapytań do Zarządu Koła we wszystkich sprawach dotyczących Koła; 

    3) prawo do korzystania z wszelkich pomocy naukowych oferowanych przez 

    4) prawo do uzyskania informacji na temat planów i pracy Koła, w tym informacji o rozliczeniach finansowych; 

    5) brania udziału we wszystkich badaniach i pracach Koła; 

4. Obowiązki członków koła obejmują: 

    1) czynny udział w pracach i działalności Koła; 

    2) czynne uczestnictwo w spotkaniach i badaniach podejmowanych przez Koło; 

    3) przestrzeganie postanowień Statutu i uchwał Walnego Zebrania ; 

    4) dbanie o dobre imię Koła; 

5. Członkostwo w Kole ustaje w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa Zarządowi Koła oraz na skutek utraty statusu studenta Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. 

6.Utrata członkostwa może nastąpić również w drodze uchwały Zarządu o wykluczeniu członka Koła w przypadku niewypełniania przez niego obowiązków członkowskich, w szczególności z powodu postępowania wbrew postanowieniom Statutu, postępowania w sposób narażający dobre imię Uczelni i Koła lub długotrwałego niewywiązywania się z przyjętych wobec Koła zobowiązań. 

 

 

Art. 5 Władze Koła

 

Walne Zebranie 

1. Władze Koła stanowi Zarząd i Walne Zebranie. 

2. W skład Walnego Zebrania wchodzą wszyscy członkowie Koła. 

3. Obowiązek zwołania Walnego Zebrania oraz informowania o tym członków Koła spoczywa na Zarządzie. Zarząd powiadamia członków Koła o terminie i miejscu Walnego Zebrania z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem 

4. Walne Zebranie jest zwoływane co najmniej raz w roku. 

5. Walne Zebranie może również zostać zwołane na wniosek 1/3 członków Koła przedstawiony Zarządowi. 

6. Do obowiązków Walnego Zebrania należy: 

    1) powoływanie i odwoływanie Prezesa oraz Członków Zarządu; 

    2) uchwalanie i zmiana statutu Koła większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Koła; 

    3) zatwierdzanie sprawozdania z działalności za dany okres sprawozdawczy oraz rozliczenia otrzymanych środków finansowych; 

    4) zatwierdzanie preliminarza wydatków na następny rok kalendarzowy. 

7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 2 oraz art. 7. 

 

 

Art. 6 Zarząd

 

1. Zarząd składa się z Prezesa oraz 1 do 3 Członków Zarządu. 

2.Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Koła niezastrzeżonych niniejszym Statutem na rzecz Walnego Zebrania, w szczególności: 

    1) zwołuje Walne Zebranie; 

    2) sporządza sprawozdanie z działalności za dany okres sprawozdawczy oraz rozliczenie otrzymanych środków finansowych; 

    3) sporządza preliminarz wydatków na następny rok kalendarzowy i czuwa nad jego 

    4) udziela wyczerpujących odpowiedzi członkom Koła na kierowane przez nich zapytania w przedmiocie działalności Koła. 

3. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równości głosów – decyduje głos Prezesa Zarządu. 

4. Kadencja zarządu trwa 2 lata i wygasa z odbyciem najbliższego Walnego Zebrania po upływie tego okresu. 

5. Prezes Koła wykonuje uchwały Zarządu oraz reprezentuje Koło w stosunkach 

 

 

Art. 7 Rozwiązanie Koła

 

Rozwiązanie Koła następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania powziętej na wniosek Zarządu większością 2/3 głosów Członków Koła.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now